Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Włodawie

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie przy ul. Sztabowej 2a zwana dalej „Placówką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).
 5. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
 6. Niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Placówka jest jednostką organizacyjna powiatu włodawskiego.
 2. Placówka używa nazwy „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza” we Włodawie.
 3. Siedzibą Placówki jest miasto Włodawa ul. Sztabowa 2a.
 4. Placówka posiada 14 miejsc dla wychowanków.
 5. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Lubelski.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3.

 1. Celem działalności Placówki jest zaspokajanie potrzeb dziecka na poziomie obowiązującego standardu wychowania i opieki.
 2. Placówka realizuje zadania dla placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.a) zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;b) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;c) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej;d) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;e) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;f) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;g) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych;h) sprawuje nad dzieckiem doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowej;i) obowiązana jest przyjąć dziecko w sytuacjach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki.
 3. Wychowankami Placówki są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia lub przed ukończenia procesu kształcenia.
 4. W przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki w Placówce może być umieszczone dziecko poniżej 7 roku życia.
 5. Placówka prowadzi całodobowe działania terapeutyczne, socjalizacyjne i interwencyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę, rekompensujące braki wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego.§ 4.
 6. W celu realizacji zadań Placówka współpracuje w szczególności z:a) sądem,b) rodziną,c) asystentem rodzinnym,d) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,e) organami administracji rządowej i samorządowej,f) organizacjami społecznymi, pracodawcami, osobami fizycznymi,g) kościołami, związkami wyznaniowymi.

Rozdział III

Gospodarka finansowa

§ 5.

 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansowa oraz sprawozdawczość zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zgodny z uchwałą budżetową Powiatu Włodawskiego.
 3. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu Włodawskiego.
 4. Uzyskane dochody Placówka odprowadza na rachunek dochodów Powiatu Włodawskiego.
 5. Placówka do realizacji swoich zadań może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł.

Rozdział IV

Organizacja i zarządzanie

§ 6.

 1. Placówką kieruje dyrektor.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu we Włodawie.
 3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu we Włodawie.
 4. Dyrektor reprezentuje Placówkę oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników.

§ 7.

 1. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Placówki, a w szczególności za:a) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,b) realizację budżetu Placówki,c) gospodarowanie powierzonym mieniem;
 2. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Placówkę określa regulamin organizacyjny, opracowany przez dyrektora i uchwalony przez Zarząd Powiatu we Włodawie.
 3. W celu realizacji zadań statutowych Placówki, dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

Rozdział IV

Organizacja i zarządzanie

§ 8.

 1. Mienie Placówki jest własnością powiatu włodawskiego.
 2. Zmiany statutu wymagają uchwały Rady Powiatu we Włodawie.