STATUT
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Przyjaciele Kamyka”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przyjaciele Kamyka” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Przyjaciele Kamyka”.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibę ma na terenie miasta Włodawa.

2. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 oraz postanowień niniejszego statutu i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

3.Stowarzyszenie może po spełnieniu wymogów przewidzianych w odpowiednich przepisach ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4

W przypadku wykonywania przez Stowarzyszenie zadań w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego określa Statut oraz uchwała Walnego Zebrania Członków.

 

 

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§ 6

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

4. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

5. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

I.Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1.1. wspieranie działalności rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej;

1.2. wspieranie, tworzenie i rozwijanie systemu pomocy dziecku i rodzinie;

1.3. tworzenie i prowadzenie pieczy zastępczej w dowolnej formie;

1.4. organizowanie i prowadzenie wsparcia dziennego dla dzieci w celu pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu;

1.5. prowadzenie działalności na rzecz wychowanków przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej i byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych;

1.6. udzielanie pomocy społecznej, prawnej i opieki dzieciom i ich rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dzieci, ich rodzin i tych osób;

1.7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

1.8. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie;

1.9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk defaworyzowanych;

1.10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

1.11. ochrona i promocja zdrowia (udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych oraz pokrzywdzonych dzieci);

1.12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

1.13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

1.14. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

1.15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

1.16. działalność w zakresie promowania nauki i edukacji;

1.17. działalność w zakresie oświaty i wychowania;

1.18. działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

1.19. działalność w zakresie promowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

1.20. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki;

1.21. działalność w zakresie promowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

1.22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

1.23. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;

1.24. działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

1.25. promocja i organizacja wolontariatu;

1.26. działalność charytatywna;

1.27. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

2. Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:

2.1. tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w dowolnej formie;

2.2. tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego o dowolnym charakterze;

2.3. tworzenie i prowadzenie własnych placówek dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

2.4. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, zawodowych i społecznych dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, edukacyjnych, terapeutycznych;

2.5. organizowanie akcji społecznych, kwest, aukcji, zbiórek żywności, odzieży, pomocy szkolnych i innych środków oraz rozprowadzanie zgromadzonych dóbr wśród osób potrzebujących;

2.6. organizację rekreacji i wypoczynku, w szczególności turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk defaworyzowanych;

2.7. realizację zajęć, festynów i imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych;

2.8. organizowanie form wsparcia działających na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób dorosłych, w tym osób zagrożonych marginalizacją społeczną;

2.9. współpracę przy realizacji zadań Stowarzyszenia z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicy;

2.10. zakup i przekazywanie przedmiotów codziennego użytku dla dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2.11. przekazywanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu leczniczego lub aparatury medycznej;

2.12. organizację pomocy dzieciom i młodzieży w nauce;

2.13. organizację pracy wolontariuszy wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny;

2.14. wspieranie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych usamodzielniających się;

2.15. gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie, zgodnie z celami statutowymi, posiadanymi zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, 1 % odpisu od podatku, zapisów, nawiązek sądowych, dotacji państwowych i społecznych, subwencji;

2.16. wydawanie folderów, plakatów, ulotek, broszur i innych materiałów propagujących cele Stowarzyszenia;

2.17. organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych, szkoleń, seminariów, konferencji, kursów.

 

II. Członkowie

§ 8

1.Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:

a) akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,

b) pełna zdolność do czynności prawnych,

c) niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 9

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, którzy ukończyli lat 18 i nie są pozbawieni praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych.

§ 10

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy, deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 11

1. Przyjęcie do grona członków następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie deklaracji przystąpienia, złożonej przez zainteresowaną osobę.

2. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia;

b) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

c) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) realizowania statutowych celów Stowarzyszenia;

b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;

d) opłacania składek członkowskich.

§ 13

1. Członek wspierający ma obowiązek wspierać Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną deklaracją przystąpienia.

2. Członek wspierający Stowarzyszenie nie posiada biernego, ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo honorowe jest dożywotnie, decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.

3. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.

4. Członek honorowy Stowarzyszenia nie posiada biernego, ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 15

,,1. Członkostwo ustaje w przypadku członka zwyczajnego w wyniku:

a) śmierci członka;

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

c) skreślenia z listy członków z powodu niewypełniania obowiązków członkowskich, w tym niepłacenia składek przez okres przekraczający sześć miesięcy lub postępowania niezgodnego ze Statutem Stowarzyszenia.

2. W przypadku członka wspierającego członkostwo ustaje w wyniku braku działań mających na celu wspieranie Stowarzyszenia w okresie dłuższym niż 3 lata.

3. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od decyzji tej służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały. Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 16

1.Władzami Stowarzyszenia są:

1.1.Walne Zebranie Członków,

1.2. Zarząd Stowarzyszenia,

1.3.Komisja Rewizyjna.

2.Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 4.

3. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

4. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

 

 

§ 17

Walne Zebranie Członków może być:

1. zwyczajne – sprawozdawcze, zwoływane raz na rok,

2.sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane raz na cztery lata,

3. nadzwyczajne.

§ 18

1.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, podając termin pierwszy i drugi, miejsce oraz porządek obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamiając członków w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt b. i c. powyżej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winien zawierać wskazanie spraw, których poruszenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków domagają się wnioskodawcy.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do zakresu działania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

2. Podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia;

3. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

4. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia;

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

7. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad i granic zaciągania przez Zarząd Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych;

8. Podejmowanie uchwał, które ze względu na swą wagę wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków;

9. Rozpatrywanie odwołań w sprawie członkostwa;

10. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 20

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 22

1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

2. Zarząd składa się z 4 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, jego Zastępcę, Skarbnika oraz Sekretarza. Pozostałe osoby wybrane w skład Zarządu mają status członków Zarządu.

4. Można zrezygnować z funkcji członka Zarządu w trakcie kadencji. Członkostwo w Zarządzie ustaje ponadto z chwilą utraty przez członka Stowarzyszenia członkostwa w Stowarzyszeniu.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej 4, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków celem dokonania wyboru uzupełniającego.

6. W szczególnych wypadkach osoba wchodząca w skład Zarządu może zostać zawieszona w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków. W takim przypadku Komisja Rewizyjna składa wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 23

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych. Posiedzenie zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.”,

3. Zwoływanie zwykłych i nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie w formie telefonicznej, pisemnej lub drogą elektroniczną wszystkich jego członków, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

4. Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej Księgi Uchwał.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

2) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków;

3) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

4) Decydowanie o przedmiocie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

5) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia wraz z etatyzacją;

6) Podejmowanie decyzji w przedmiocie odpłatności lub nieodpłatności prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego;

7) Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia i innych sprawozdań wymaganych obowiązującymi przepisami prawa;

8) Reprezentowanie Stowarzyszenia.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli skutkujących powstaniem zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 27

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli Stowarzyszenia, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 członków wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w ciągu 14 dni od jej powołania.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku i są zwoływane przez Przewodniczącego, który powiadamia pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną wszystkich jego członków, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Ustanie członkostwa w Komisji Rewizyjnej następuje na skutek złożenia rezygnacji przez członka Komisji lub utraty przez członka komisji członkostwa w Stowarzyszeniu. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie członków celem dokonania wyboru uzupełniającego.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jej członków.

§ 29

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia;

2) Kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia;

3) Składanie rocznego sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

IV. Fundusze i majątek

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) pracy członków Stowarzyszenia;

b) składek członkowskich;

c) własnej działalności gospodarczej;

d) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

e) darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowego, poczynionego na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne lub prawne;

f) subwencji i dotacji, lokat i udziałów;

g) zbiórek publicznych, imprez charytatywnych, aukcji itp.

2. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

§ 32

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Zarząd w formie uchwały, określającej zakres i organizację jej prowadzenia.

2. Określona w statucie działalność pożytku nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i/lub jako działalność odpłatna. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów i pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

4. Stowarzyszenie nie przekazuje majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Stowarzyszenie nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

6.Stowarzyszenie nie kupuje towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy i osoby im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

§ 33

Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej.

V. Przepisy końcowe

§ 34

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem oraz zmiana Statutu, wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Uchwały w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym Stowarzyszeniem lub zmiany Statutu, nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:

a) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,

b) skład komisji likwidacyjnej,

c) podstawowe zasady likwidacji.

5. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.

6. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu określonego w par. 6 pkt.1.

7. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.

8. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami lub wchodzić w związki stowarzyszeń.

9. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

10. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organa Stowarzyszenia.

11. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.