Ogólna klauzula informacyjna

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” we Włodawie,
  Adres: ul. Sztabowa 2a, 22-200 Włodawa.
  Kontakt: tel.: 662 042 564, e-mail: pow.wlodawa@op.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Renata Alot. Kontakt: inspektor@cbi24.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych tj. zaspokajanie potrzeb dziecka na poziomie obowiązującego standardu wychowania i opieki.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  • niezbędność do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)
  • niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)
  • niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO)
 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
  a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:
  e) do usunięcia danych f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu dot. przyznawania świadczenia.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Kliknij, aby pobrać ogólną klauzulę informacyjną [PDF]