Obrazek przedstawia budynek placówki.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie rozpoczęła swoją działalność z dniem 21.08.2012r.

Zapewniamy dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym całodobową, ciągłą opiekę i wychowanie, zaspokajamy ich niezbędne potrzeby, w szczególności poznawcze, emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Dla każdego dziecka opracowujemy plan pomocy, obejmujemy je indywidualnymi działaniami terapeutycznymi, dokonujemy analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego podczas pobytu w Placówce. Ponadto, podejmujemy pracę z rodzicami dziecka w kierunku usprawniania ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych, rozeznajemy możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej, bądź umieszczenia w rodzinie zastępczej czy przysposabiającej, jak również inicjujemy działania zmierzające do usamodzielnienia wychowanka. W zakresie wykonywanych zadań współdziałamy z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działalności naszej Placówki.